JeuDeGo.org 바둑 囲碁 围棋

Dictionnaire du go, ōmoyō

Ōmoyō dà mú yàng grand territoire potentiel large framework
大模様大模样