JeuDeGo.org 바둑 囲碁 围棋

Dictionnaire du go, dōkei hanpuku

Dōkei hanpuku quán jú tóng xíng zài xiàn donghyeongbanbok superko superko
同形反復全局同形再现동형반복
Similaire à chōkō et sūpākō.